STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Hoek de Rover’ te Rijnsburg, KatwijkPlangebiedGewijzigde vaststellingTer inzageBeroep

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Op 14 maart 2013 heeft de gemeenteraad van Katwijk het bestemmingsplan Hoek de Rover te Rijnsburg gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Hoek de Rover” van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpRBGhoekrover-va01, ligt met ingang van 13 april 2013 tot en met 24 mei 2013 ter inzage. Op 22 januari 2013 hebben burgemeester en wethouders besloten tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder “Hoek de Rover”. Ook dat besluit ligt gedurende 13 april tot en met 24 mei 2013 ter inzage. Het plangebied van het bestemmingsplan betreft Hoek de Rover in Rijnsburg. Het plangebied van het bestemmingsplan Hoek de Rover is gesitueerd ten noorden van het Oegstgeesterkanaal en ten oosten van de Noordwijkerweg. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de percelen van de woningen Noordwijkerweg 22, Voorhouterweg 13 en de Bankijkerweg. Aan de oostzijde sluit het plangebied aan op het bestemmingsplan “Kanaalzone Noord-Oost”, aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door het Oegstgeesterkanaal en aan de westzijde door de Noordwijkerweg. Het bestemmingsplan “Hoek de Rover” maakt het bouwen van circa 70 woningen mogelijk. Het bestemmingsplan bepaalt de bouw- en gebruiksmogelijkheden. In het plangebied ligt geluidgevoelige bebouwing. Omdat geluidsreducerende maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende geluidsreductie opleveren was het noodzakelijk om hogere grenswaarden vast te stellen. Het definitieve besluit wijkt niet af van het eerder genomen ontwerpbesluit hogere grenswaarden. De ambtelijke wijzigingen betreffen vooral tekstuele aanpassingen in de planregels en toelichting vanwege gewijzigde wetgeving, nieuw beleid en jurisprudentie. Deze wijzigingen hebben niet geleid tot aanpassingen aan de verbeelding. Verder zijn er kleine wijzigingen naar aanleiding van een zienswijze doorgevoerd. De bestemmingsgrenzen van de woon-, verkeer-verbijf-, groen- en tuinbestemmingen zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt iets gewijzigd. Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0537.bpRBGhoekrover-va01 De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen op: http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpRBGhoekrover-va01 Het bestemmingsplan en het definitieve besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder “Hoek de Rover” liggen ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk. Tegen het besluit van de raad en tegen het besluit van burgemeester en wethouders kan gedurende 13 april tot en met 24 mei 2013 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door: • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad of tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid bij burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad of tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid bij burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt. • Tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Digitaal indienen is ook mogelijk.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Katwijk. Bekijk alle Bekendmakingen katwijk in .

https://katwijkkrant.nl/bekendmakingen-katwijk/

Deel dit bericht:

Redactie Katwijkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Katwijkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Katwijk.

Gerelateerde berichten