STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Duinen, KatwijkPlangebiedGewijzigde vaststellingTer inzageBeroep

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Duinen van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpKATduinen-va01, ligt met ingang van 24 mei 2013 tot en met 5 juli 2013 ter inzage. Het plangebied omvat het Katwijkse deel van de Coepelduynen (noordelijk plandeel) en van Berkheide (zuidelijk plandeel) met een aantal aanliggende percelen. Het noordelijke plandeel wordt begrensd door de gemeentegrens (Noordwijk), het strand, Rijnmond, Binnensluis, Hoorneslaan en Campingweg. Het zuidelijke plandeel wordt begrensd door de gemeentegrens (Wassenaar), kavelgrens ten noorden van tennispark Duinlust, Laan van Nieuw-Zuid, kavelgrens woningen Kievitlaan, Cantineweg en Wassenaarseweg. Het bestemmingsplan legt in hoofdzaak de bestaande situatie vast, daarnaast bevat het plan enige ontwikkelingsruimte voor locaties zoals het Pompstation Dunea, Kampeerterrein de Noordduinen, Theehuis Panbos e.d. Een groot deel van het plangebied betreft Natura2000 gebied waar rekening dient te worden gehouden met de Natuurbeschermingswet. Voor reeds gerealiseerde bebouwing en de in het plan opgenomen ontwikkelingsruimte is daarom een plan-m.e.r. procedure gevolgd. De commissie m.e.r. heeft hier advies uitgebracht. Het MER, waarin onder meer de milieueffecten van de opgenomen ontwikkelingen worden beschreven, is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. Naast diverse ambtelijke correcties is een aantal wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen doorgevoerd. Bijvoorbeeld: 1. De blokhutten op kampeerterrein Zuidduinen worden verplaatst naar de zone ten zuiden van de Soefitempel, hiervoor is de verbeelding van het plan aangepast, het maximaal aantal blokhutten is beperkt tot 4. De omvang van de blokhutten op kampeerterrein Zuidduinen is in overeenstemming gebracht met de huidige omvang (35 m2); 2. In de regels is opgenomen dat het kampeerterrein in de winterperiode dient te worden ontruimd, met uitzondering van de 4 blokhutten; 3. De begripsomschrijving voor kampeermiddelen is aangepast, ‘recreatiewoningen’ worden niet tot de kampeermiddelen gerekend; 4. In de regels is onder art. 9.1.1. onder c toegevoegd dat het uitsluitend mag gaan om opslag van kampeermiddelen van het kampeerterrein zelf; 5. De maximale omvang van recreatiewoningen op recreatiecentrum Noordduinen wordt gedifferentieerd, een deel van de recreatiewoningen (25%) mag maximaal 100 m2 worden; 6. Diverse tekstuele aanpassingen in de toelichting; 7. De regeling voor de gasleiding is aangepast naar aanleiding van de zienswijze van de Gasunie; 8. De bouwvlakken op het terrein van Hoogheemraadschap Rijnland bij de binnensluis zijn aangepast aan de feitelijke situatie; 9. De gronden langs het Uitwateringskanaal zijn voorzien van de dubbelbestemming Waterstaat – Waterstaatkundige functie; 10. De begrenzing van de bestemming Horeca (Hotel Savoy) is aangepast aan de eigendomsgrens; Bovenstaande wijzigingen naar aanleiding leiden niet tot een verslechtering ten opzichte van het Ontwerp bestemmingsplan. Ze vallen derhalve binnen de beoordelingsruimte van de Passende beoordeling en het planMER. Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0537.bpKATduinen-va01. De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen op: http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpKATduinen-va01 Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk. Tegen het besluit van de raad kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door: • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt. • Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Digitaal indienen is ook mogelijk.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Katwijk. Bekijk alle Bekendmakingen katwijk in .

https://katwijkkrant.nl/bekendmakingen-katwijk/

Deel dit bericht:

Redactie Katwijkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Katwijkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Katwijk.

Gerelateerde berichten