STAATSCOURANTBekendmaking goedkeuringsbesluit projectplan en uitvoeringsbesluiten Kustversterking Katwijk, Zuid-HollandONDERWERPPROCEDUREINZAGEBEROEPINLICHTINGEN

Aanvraag voor Bestuur | ProvinciesRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben bij besluit van 2 mei 2013 goedkeuring verleend aan het projectplan Kustversterking Katwijk, zoals op 27 februari 2013 is vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De kustversterking bestaat uit een Dijk-in-Duin constructie langs de boulevard waardoor het centrum van Katwijk binnendijks komt te liggen. GS van Zuid-Holland zijn op grond van de artikelen 5.8 tot en met 5.12 van de Waterwet belast met de gecoördineerde voorbereiding, waaronder gelijktijdige terinzagelegging, van besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan Kustversterking Katwijk. Het gaat hierbij om de volgende besluiten: − Omgevingsvergunning kustversterking door de gemeente Katwijk; − Natuurbeschermingswetvergunning kustversterking door de provincie Zuid-Holland; − Ontgrondingenvergunning kustversterking door de provincie Zuid-Holland. Het ontwerpprojectplan, het MER en de ontwerpuitvoeringsbesluiten met relevante stukken hebben van 15 oktober 2012 tot en met 26 november 2012 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen is (mede) door het waterschap een Nota van Zienswijzen en Wijzigingen opgesteld. De zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van het projectplan en evenmin tot een wijziging van de uitvoeringsbesluiten. Wel is ambtshalve een kleine correctie gepleegd op een profieltekening bij het projectplan. Vanaf 24 mei 2013 tot en met 4 juli 2013 liggen het provinciale goedkeuringsbesluit, het door het waterschap vastgestelde projectplan, het MER, het vaststellingsbesluit van het waterschap inclusief de Nota van Zienswijzen en Wijzigingen en de (uitvoerings)besluiten van de verschillende overheidsinstanties met relevante stukken, ter inzage bij: • Hoogheemraadschap van Rijnland, tijdens kantooruren, Archimedesweg 1 te Leiden (tel. 071-3063063); • Gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk, van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en op donderdag ook van 17.00 tot 20.00 uur (tel. 071 – 4065000); • Provincie Zuid-Holland, het Loket, ruimte A0.51, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag (tel. 070-4418855). Deze stukken zijn gedurende voornoemde inzagenperiode in principe ook te downloaden vanaf de website www.kustwerkkatwijk.nl Beroep kan van 24 mei 2013 tot en met 4 juli 2013 door belanghebbenden worden ingesteld tegen het besluit tot goedkeuring van het vastgestelde projectplan en de overige definitieve besluiten, wanneer: • zij tijdens de terinzagelegging van ontwerpprojectplan en ontwerpbesluiten een zienswijze hebben ingediend; • zij redelijkerwijs geen zienswijzen hebben kunnen indienen; • zij het oneens zijn met de wijzigingen die bij vaststelling van het projectplan/de uitvoeringsbesluiten zijn aangebracht. • Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voldoen aan de inhoudsvereisten zoals aangegeven in artikel 6.5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het projectplan en de uitvoeringsbesluiten vallen onder de Crisis -en herstelwet en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit betekent onder meer dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Diegene die beroep instelt, kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep en het indienen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor nadere inlichtingen over de stukken die ter inzage liggen kunt u contact opnemen met de heer J. Vessies (tel. 070 – 4417331) of mevrouw O. Bongers (tel. 070 – 4417658) van de provincie Zuid-Holland. Deze bekendmaking staat ook op www.zuid-holland.nl, www.kustwerkkatwijk.nl, www.rijnland.net en www.officielebekendmakingen.nl (onder Staatscourant).

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Katwijk. Bekijk alle Bekendmakingen katwijk in .

https://katwijkkrant.nl/bekendmakingen-katwijk/

Deel dit bericht:

Redactie Katwijkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Katwijkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Katwijk.

Gerelateerde berichten